REGULAMIN KONKURSU "Wielkopolski Strażak Roku i Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkopolsce 2009 Roku" § 1. Nazwa i rodzaj konkursu Organizuje się konkurs pod nazwą "Wielkopolski Strażak Roku i Ochotnicza Straż ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
REGULAMIN KONKURSU
"Wielkopolski Strażak Roku i Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkopolsce 2009 Roku"


§ 1.
Nazwa i rodzaj konkursu


Organizuje się konkurs pod nazwą "Wielkopolski Strażak Roku i Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkopolsce 2009 Roku"(zwany dalej "Konkursem").

§ 2.
Podmiot urządzający Konkurs


Konkurs organizuje „Polskapresse” Sp. z o.o. 60-782 Warszawa ul. Domaniewska 41 , Oddział Prasa Poznańska wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002408, (zwana dalej „Organizatorem”) oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, ul. Norwida 14,
60-867 Poznań, KRS 0000240526. Konkurs będzie prowadzony na łamach „Polski Głosu Wielkopolskiego” oraz jego wydań regionalnych wydawanych przez Organizatora (zwanych dalej „Tygodnikami”).

§ 3.
Obszar Konkursu


Konkurs jest organizowany na obszarze województwa wielkopolskiego.

§ 4.
Czas trwania Konkursu


Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.02.2009 r. i trwać będzie do dnia 2.05. 2009 r.

§ 5.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie


1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora).

3. Uczestnicy Konkursu będą wyrażać pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych
i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Po wyrażeniu takiej zgody nie są oni uprawnieni
do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 6.
Nagrody w Konkursie


1. Nagrody w Konkursie to:

a) Nagroda Główna nr 1 – Telewizor LCD 37”, przeznaczona dla Najlepszego Strażaka Roku w Wielkopolsce

b) Nagroda Główna nr 2 – Sprzęt ratowniczy o wartości 15 000 zł dla Najlepszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolsce

§ 7.
Komisja konkursowa


1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

- Adam Pawłowski – przewodniczący komisji
- Renata Kornobis – sekretarz komisji
- Jerzy Nowakowski
- Stefan Mikołajczak

§ 8.
Zasady prowadzenia Konkursu


1. Kupony Konkursowe publikowane będę od dnia 13.02 br. do dnia 21.04 br. w poniedziałki, środy i czwartki w dzienniku "Polska Głos Wielkopolski" oraz w wydaniach terenowych Tytułu zwanych Tygodnikami we wtorki i piątki.
2. Prawidłowo wypełnione przez uczestnika Konkursu zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
- w przypadku kandydata na Najlepszego Strażaka Roku: imię i nazwisko kandydata, adres OSP w której służy
- w przypadku jednostki OSP: nazwę OSP, adres OSP
3. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia kuponu zgłoszenie konkursowe jest nieważne.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.
5. Zestawy kuponów stanowiące zgłoszenie konkursowe muszą się składać wyłącznie z oryginalnych kuponów, publikowanych na łamach dziennika "Polska Głos Wielkopolski" oraz Tygodników. Zestawy zawierające kupony nieoryginalne zostają wyłączone z Konkursu.
6. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do redakcji Polski Głosu Wielkopolskiego lub do redakcji Tygodników najpóźniej do dnia 25.04.2009 roku.

§ 9.
Ogłoszenie wyników i zasady wydawania nagród


1. Komisja konkursowa po przeliczeniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoni laureatów konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Polska Głos Wielkopolski w dniu 4 maja 2009 r.
3. Laureaci konkursu zobowiązani będą do wpłacenia należnego podatku od nagród, w wysokości 10% wartości nagrody.
4.Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego konkursu, zostaną przekazane zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
5. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba, należąca do grona osób, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka nie uzyskuje prawa do nagrody. Organizator może zażądać od uczestnika Konkursu przed wydaniem mu nagrody złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest on osobą wyłączoną z udziału w Konkursie.

§ 10
Postępowanie reklamacyjne


1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem.

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisje konkursowe w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Decyzja Komisji konkursowych w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 11
Przedawnienie roszczeń


1. Roszczenia uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Konkursu przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi.

§ 12
Udostępnianie Regulaminu


1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibach Organizatora przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia a także w Internecie na stronie www.naszemiasto.pl

2. Na prośbę zainteresowanego wyrażona na piśmie treść regulaminów może być mu przesłana pocztą lub drogą mailową.

§ 13
Ochrona Danych Osobowych


Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu.

§ 14
Moc wiążąca Regulaminu


Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 15
Sąd i prawo właściwe


1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


§ 16
Postanowienia końcowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).


Wiadomości Poznań, Wydarzenia Poznań

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!